Kradzież samochodu leasingowanego, co teraz?

Kradzieże samochodów, mimo spadku w ostatnich latach, są nadal dość uciążliwym problemem. Utrata mienia w postaci auta, tym bardziej firmowego, to poważna strata. Co jeśli skradzione mienie było przedmiotem leasingu? Wszak umowa leasingowa nijak nie przenosi własności na leasingobiorcę i nadal stanowi majątek firmy leasingowej. W przypadku kredytu sprawa jest wiele łatwiejsza – spłacamy kolejne raty mimo, iż auta nie posiadamy, nie użytkujemy. Zaciągnięte zobowiązanie musi być spłacone na czas i w określonych, miesięcznych kwotach. Ratunkiem może być polisa i odszkodowanie AC, często z cesją na bank.

Umowa leasingu zawierana winna być na piśmie i musi określać prawa i obowiązki obu stron. Przepisy stanowią, że „ Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego w przypadku kradzieży auta umowa wygasa. Firma leasingowa, poinformowana o fakcie utraty mienia, może żądać uregulowania wszystkich uzgodnionych rat. Najczęściej kwota ta pomniejszona będzie o korzyści, jakie leasingodawca zyska w wyniku spłaty należności przedterminowo, a także ubezpieczenia. Wiele umów leasingowych zawieranych jest z obowiązkowym ubezpieczeniem OC i autocasco. Należy jednak pamiętać, że nie będzie wypłacona szkoda w 100%. Świadczenie z AC to wartość pojazdu, która traci najwięcej w pierwszych miesiącach od daty nabycia samochodu. W takiej sytuacji leasingobiorca będzie musiał dopłacić firmie leasingowej pozostałą różnicę.

Co z podatkami?

Leasingobiorca w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony nie ma prawa do przysługujących mu odliczeń od podatku. Warto także pamiętać, że to korzystający z przedmiotu leasingu ma w obowiązku dbać o powierzone mu mienie, dokonywać wszelkich napraw, konserwacji i przeglądów. Gdy leasingodawca stwierdzi, że nie są dotrzymywane warunki leasingu także może odstąpić od umowy i żądać uregulowania pozostałych rat. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, np. na skutek wypadku, firma leasingowa wymaga spłaty zobowiązania. Warto liczyć się z tym, że nawet odpowiedni pakiet ubezpieczeń nie chroni nas i przedmiotu leasingu w 100% i zawsze istnieje ryzyko nie uznania szkody, a co za tym idzie – braku wypłaty odszkodowania.

Zostaw komentarz

KREDYT SAMOCHODOWY SANTANDER